Eesti püsib Euroopas piimatoodangult lehma kohta jätkuvalt parimate seas.

Eile toimunud piimafoorumil arutati piimatootmise teemadel ja märgiti ära, et Eesti on 8. kohal Siin teile lugemist olukorrast Euroopas.

Analüüsides 2012. aasta Euroopa Liidu (EL) 27 liikmesriigi piimatootmisnäitajaid, on Eesti piimatoodangult lehma kohta jõudnud kaheksandale kohale. Samas lehmade arvult oleme ELs tagant neljandad.

Allaolev kokkuvõte ning tabelis esitletud andmed on EL statistikaametist (Eurostat) saadud ning võivad muutuda täiendaval korrigeerimisel, kuid on esitletud kujul, mis hetkel saadaval.

Euroopa Liidu suurim piimatoodang lehma kohta saavutati Taanis (8701 kg),  järgnesid põhjamaad Rootsi (8281 kg) ja Soome (8215 kg). Kokku üle 8 tonni piima lehmalt toodeti kolmes EL riigis. Esikolmikule järgnesid Hispaania (7904 kg), Holland (7713 kg), Tšehhi (7705 kg), Inglismaa (7697 kg)  ja Eesti (7650 kg) kaheksandana. Üle seitsme tonni tootsid veel Saksamaa (7280 kg), Portugal (7203 kg) ja Ungari (7185 kg). Madalama piimatoodanguga riigid ELs on Bulgaaria (3915 kg) ja Rumeenia (3429 kg). Meie lõunanaabrite mullune piimatoodang lehmalt oli Leedul 5558 kg ja Lätil 5550 kg. Euroopa Liidu 27 liikmesriigi keskmine piimatoodang lehma kohta oli mullu 6618 kg. Aasta varasemaga võrreldes kahanes piimatoodang viie kg võrra.

Piima rasvasisalduse järgi on Euroopa parim näitaja Hollandil (4,40%). Taani (4,28%), Soome (4,27%), Rootsi (4,22 %) ning Austria (4,20 %) vastav näitaja on samuti üle 4,20 %. Alla 3,70 % on rasva osatähtsus piimakuivaines Ungaris (3,62 %), Küprosel (3,67 %), Hispaanias (3,68 %) ja Bulgaarias (3,69 %).

Piima valgusisalduse järgi on samuti parim Holland (3,53 %). Rootsi (3,48 %), Taani (3,48 %) ja Saksamaa (3,41 %) piima valgusisaldus on üle 3,40 %. Eesti vastavad näitajad olid mullu 4,00 % piimarasva ja 3,37 % -valku.

Euroopa Liidus kokku oli aastavahetusel 23,026 miljonit piimalehma. Aasta varasemaga oli piimalehmade arvukus suurenenud 168 tuhande võrra, kasvades 0,7 %. Suurim lehmade arvu tõus on olnud Itaalias (254 tuhat lehma ehk 14,5 %). Ka Rumeenias (59 tuhat lehma ehk 5,3 %), Hispaanias (29 tuhat lehma ehk 3,6 %) ja Hollandis (37 tuhat lehma ehk 2,5%) toimus võrreldes mullusega lehmade arvu suurenemine. Itaalias toimunud lehmade arvu kasv on tingitud piirkonnas makstavast soodsast piimahinnast ning noorlehmade juurdeostmisest teistest EL riikidest. Kaheksas EL riigis on piimalehmi enam kui miljon. Suurim piimalehmade arvult on Saksamaa (4,191 miljonit) järgneb Prantsusmaa (3,643 miljonit). Viimati nimetatud kahes EL riigis asub 34% kogu liikmesriikide piimalehmade populatsioonist. Üle kahe miljoni piimalehma on Poolas (2,346 miljonit) ja Itaalias (2,009 miljonit). Üle miljoni lehma on Inglismaal (1,812 miljonit), Hollandis (1,541 miljonit), Rumeenias (1,178 miljonit) ja Iirimaal (1,060 miljonit). Alla 100 tuhande piimalehma on ELs üldse neljas riigis: lisaks Eestile Luksemburg, Küpros ja Malta. Potentsiaal piimaveiste arvu suurenemiseks klimaatilistelt eeldustelt oleksid Eestil neist riikidest parimad. Enim kahanes lehmade üldarv võrreldes aasta varasemaga Poolas (100 tuh lehma ehk 4,1 %). Protsentuaalselt oli piimalehmade arvu kahanemine suurim Bulgaarias (20 tuhat lehma ehk 6,51 %) ja Leedus (19 tuhat lehma ehk 5,4 %). Lehmade arvu vähenemine eelpool märgitud riikides on tingitud väikefarmide suurest osakaalust ning nendes piimatootmise lõpetamisest.

Kokku hinnatakse, et  EL 27 liikmesriigis on 3,3 miljonit veisekasvatajat. Sealjuures 9 riigis on üle 100 tuhande veisekasvataja. Suurim veiseomanike arvukus on Rumeenias (1,067 miljonit) ja Poolas (718 tuhat). Lisaks on veel seitsmes EL riigis (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Bulgaaria, Leedu, Hispaania ja Iirimaa) üle 100 tuhande veisekasvataja.

Veiste koguarv oli 2012. aastal ELs 86,898 miljonit. Enim veiseid kasvatatakse Prantsusmaal (19,032 miljonit) ja Saksamaal (12,507 miljonit). Järgnevad Inglismaa, Iirimaa, Hispaania, Poola ja Holland. Võrreldes 2000. aastaga on veiste populatsioon vähenenud EL riikides 10,7 miljonit, moodustades 11%. Veiste arvu suurim vähenemine protsentuaalselt on toimunud sel perioodil väikeriikides Küprosel (58,6 %) ja Maltal (47,4 %). Enam kui neljandiku võrra on vähenenud ka Rumeenia (29,6 %) ja Slovakkia (27,1 %) veiste arv võrrelduna 2000. aastaga.

Piimalehmade arv on alates 2000. aastast üle kolmandiku vähenenud üheksas riigis. Neist nõndanimetatud vanades EL riikidest vaid Portugalis ja Hispaanias. 2004. aastal ELga liitunud 10 riigist aga koguni seitsmes (Malta, Slovakkia, Ungari, Leedu, Tsehhi, Eesti, Küpros) on toimunud piimaveiste arvu märkimisväärne kahanemine. Luksemburgis on vaadeldaval perioodil lehmade arv suurenenud 4,7 protsenti. Suhteliselt stabiilne on olnud lehmade arv ka Itaalias ja Hollandis, kahanedes alla 3 protsendi.

Piima kogutoodang ELs oli mullu 152,392 miljonit tonni, mis aasta varasemaga võrrelduna kasvas 0,4%. Üle 5% kasvas kogutoodang Lätis (8,2 %), Eestis (6,0 %), Ungaris (5,9 %) ja Poolas (5,0 %). Kogutoodangu maht vähenes Iirimaal (3,1 %), Inglismaal (1,8 %), Prantsusmaal (1,0 %), Luksemburgis (1,6 %), Rumeenias (1,1 %), Bulgaarias (0,6 %) ja Soomes (0,3 %).

Tööstustele tarniti ELs mullu 140,448 miljonit tonni piima, mis on 92,1 % kogu toodetust piimast. Saksamaa ja Prantsusmaa on EL suurimad piimatootjad. Järgnevad Inglismaa, Holland ja Itaalia. Väikseim EU piimatootja on Malta, kus toodetakse aastas 40 tuh tonni oma siseturu tarbeks.

Piimalehmade osatähtsus veisekarjast on kõige kõrgem Maltal (60 %), Rumeenias (58,3 %) ja Bulgaarias (54,0 %). See viitab, et antud riikides lihaveisekasvatus on sisuliselt olematu. Samas suurima veisepopulatsiooniga Prantsusmaal on piimalehmade osatähtsus vaid 19,1 %, mis iseloomustab ilmekalt riigi suurt lihaveiste osakaalu. Veelgi väikseim piimalehmade osakaal on vaid Inglismaal (18,3 %), Iirimaal (17,0 %), Portugalis (15,8 ) ja Hispaanias (14,2 %), mis samuti riigid kus lihaveiste arv on kõrge. Eestis on piimalehmade osakaal üldveiste arvust 38,6 protsenti.

Üle 100 lehma keskmisena karjas on kolmes EL riigis.  Suurim lehmade arv ühes karjas on Taanis (134), Tsehhis (123) ja Küprosel (103). ELs keskmisena on 10 piimalehma ühes karjas. Kõige väiksemad karjad on Rumeenias (2), Bulgaarias (4), Leedus (4), Poolas (6), Lätis (6) ja Sloveenias (10), kus lehmi 10 või alla ühe karjas. Eestis on vastav statistiline näitaja 27 lehma ühes karjas, mis aga iga aastaga muutub kiiresti. Meie jõudluskontrolli alustes karjades 2013. aasta 30. juuni seisuga oli keskmiseks lehmade arvuks karjas juba 118.

Loodetavasti Eestis piimatoodang lehma kohta jätkab tõusu tendentsi ning unistus olla viie parima EL riigi hulgas saaks reaalseks. Jõudu ja edu kõigile veisekasvatussektoris osalejaile.

Maailmas arvatakse olevat FAO (Food and Agricultural Organisation) andmeil kokku 265 miljonit piimalehma. Ligikaudu 55 % piimalehmadest asuvad kümnes riigis (tabel).

Mõne aastaga on piimalehmade arv maailmas suurenenud ca 10 miljoni piimalehma võrra, kasvades 4,1 %. India on jätkuvalt piimalehmade arvult (43,6 miljonit) suurim riik maailmas. Kiiresti kasvav piimalehmade populatsioon on Hiinas, mis tõusnud maailmas neljandaks riigiks 12, 5 miljoni lüpsilehmaga. Antud fakt iseloomustab selgelt Aasias piimatootmissfääri laienemist ning üha kasvavat nõudlust piimatoodetele.

TOP 10 maailma riigid piimaveiste arvult

2010 
1 India 43,600,000
2 Brasiilia 22,924,900
3 Sudaan 14,968,800
4 Hiina 12,503,190
5 Pakistan 10,100,000
6 Keenia 9,350,000
7 Ameerika Ühendriigid 9,117,000
8 Venemaa 9,022,000
9 Tansaania 6,900,000
10 Etioopa 6,604,300
Maailm kokku 264,565,949

Siin EL statistika: EU statistika.xls (34 KB)

Parimate soovidega

Tanel Bulitko