VTA tunnustas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tegevust

  1. jaanuaril 2013 tunnustas Veterinaar- ja Toiduamet vastavalt Põllumajandusloomade aretuse seaduse §2, § 86 lg 2, põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus § 8 lg 3 ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 15.01.2013 esitatud taotluse alusel:
  2. tõuraamatusse kandmise alused ja tõuraamatu pidamise kord
  3. aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord
  4. aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks tunnistamise kord
  5. emaslooma seemendusandmete registreerimise kord
  6. seemendusalased koolitusprogrammid ja seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord
  7. põllumajanduslooma, keda soovitakse tõuraamatusse kand, identifitseerimise ja selle üle arvestuse pidamise kord

Aretusprogrammi lisades viidatud vormid ja lisad jäid muutmata ning kehtima juba tunnustatud kujul. Lisandus vaid sperma registreerimise leht neile, kes väljaspool ETKÜ-d soovivad spermat Eestisse tuua. Aretusprogrammi lisadesse viidi sisse Euroopa Liidu muutunud õigusaktidemuudatused vastavalt VTA-st antud juhistele.

Uuendatud kordadega saate tutvuda meie kodulehel oleva rubriigi Aretusprogrammi osad alt.

 

Miks oli vaja muudatusi? Teatavasti on ETKÜ tunnustatud aretusorganisatsioon ning kohustatud seeläbi täitma EPK, EHF ja liatõugude aretusprogramme ning pidama tõuraamatuid. Oleme ka geneetilise hindamise tellijaks. Ka see ei ole uudis, et eelmisel aastal alustas AS Remedium sperma kauplemisega. Senini olid vastavad korrad arvestanud vaid ETKÜ huvidega. Nüüd oli vajadus korrad üle vaadata ja teha nad vastavaks, et saaksime aretusprogramme täita ja täpsustada reegleid, kuidas üldse spermat Eestisse tuuakse. ETKÜ nõukogu seisukoht antud teemas on ühene, et seaduste täitmine olgu võrdne kõigile. Kui nõutakse ühtedelt, peavad nõudeid, määrusi, otsuseid (nii põllumajandusministri kui EL vastavaid dokumente) kõik võrdselt täitma. Praegu tundub, et ETKÜ peab aru andma igaühele, seadusi täitma ning kulutusi tegema (aretusprogrammid, tõuraamatud, geneetilise hindamise läbiviimine, igasuguste andmebaaside korrashoiuks jms), samas iga uus turule soovija saab õiguse aretusmaterjali müüa ja muu ei olegi enam oluline. Hetkel on EL määruses 87/328 p.4 sätestanud: liikmesriigid tagavad, et ühendusesisesel kauplemisel loomade spermaga toimub selle kogumine, töötlemine ja säilitamine ametlikult tunnustatud kunstliku seemendamise keskuses (autor: Eestis on selline keskus vaid ETKÜ Kehtna KSJ). Kahjuks ei ole mina saanud oma korduvatele päringutele VTA kommentaari, miks EL määruse konkreetne punkt meil ei kehti. Selle asemel oleme saanud VTA-lt ettekirjutusi, kus ETKÜ ei täida EL määrusi ja otsuseid???

Millised olulised muudatused siis tehti? Kirjeldaksin siinjuures mõnda detaili, mida meie ühistu liikmed (täna on valdav osa veisekasvatajaid ühistu liikmed, kuid kas väljastpool ETKÜ-d olevate asutuste teenuse kasutaja on ikka ühistu liige?) teadma peaksid. Kõige rohkem muutuski „aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord”.

–       Aretusmaterjali tunnustamisel lähtub Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu käesolevas korras toodud nõuetest elusveiste tunnustamisele ja sperma importimisele (s.h. EL sisene kaubandus). Aretustöös juhindutakse kinnitatud aretusprogrammidest ja nende lisadest tulenevatest reeglitest eesti holsteini, eesti punase ja lihatõugude kohta. Aretusprogrammid on tunnustatud Veterinaar- ja Toiduametis (edaspidi VTA).

–       Elusveiste ostu-müügi korral edastatakse põlvnemistunnistus (2005/379; 2006/168; 2011/629) ja geneetilise identifitseerimise raport põlvnemise õigsuse kohta (aretuspullid). Aretusmaterjali müügi korral lisaks saatedokument, mis sisaldab ostetud spermat tootnud pulli nime ja tõuraamatunumbrit (või seemenduskoodi) ning ostetud dooside arvu.

–       Kunstlikuks seemenduseks võib kasutada spermat, mis on saadud tunnustatud pullilt ning sügavkülmutatud pullisperma kvaliteet vastab kehtivatele kvaliteedikriteeriumitele (korras kirjeldatud). Pullide aretusväärtused peavad olema vastavuses kinnitatud aretusprogrammidega.

–       Import aretusmaterjali võib Eestisse sisse tuua Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (edaspidi ETKÜ) teadmisel, lähtudes käesolevas korras toodud nõuetest sperma importimisele ja kvaliteedinõuetele.

–       ETKÜ liige võib oma karja tarbeks sperma importida (k.a. EL-st), teavitades eelnevalt plaanitavast sperma kogusest ETKÜ-d ja oma maakonna Veterinaarkeskust.  Ühistu liige  on kohustatud täitma sperma importimiseks vajalikke tingimusi ning järgima sügavkülmutatud pullisperma  kvaliteedikriteeriume. Ühistu liige täidab taotluse (vorm www.etky.ee), mille esitab ETKÜ-le.

–       Teavitama peab ka varem seemenduskoodi saanud pullide sperma ostmisest. (taotluse vorm sama)

–       Isikud, kes ei ole ETKÜ liikmed, kuid soovivad sperma importimisega tegeleda, peavad olema VTA-s tunnustatud antud tegevusele ning olema võimelised VTA poolt tunnustatud hoiu- ja käitlemisruumides sügavkülmutatud pullisperma kvaliteeti hindama vastavalt korrale.

–       Importspermaga on kaasas veise põlvnemistunnistus, geneetilise identifitseerimise raport põlvnemise õigsuse kohta, genotüpiseerimise tunnistus, veterinaarsertifikaat ning akt sügavkülmutatud pullisperma  kvaliteediparameetrite kohta. Spermapulli aretusväärtused peavad olema vastavuses kinnitatud aretusprogrammidega. Nimetatud dokumendid esitab oma tarbeks toonud loomapidaja nii ETKÜ-le enne sperma Eestisse toomist.

–       Kui ETKÜ-d ei ole sperma importimisest (s.h. EL-st)  teavitatud, siis spermat tootnud pullidele ETKÜ seemenduskoodide andmist ei reguleeri ja pulli andmeid JKK andmebaasi ei kanta. Olenemata nende pullide (k.a. eelnevalt koodi saanud pullid) väärtusest ja põlvnemisest ei kaasata taolisi pulle geneetilisse hindamisse ja nende pullide järglasi tõuraamatusse ei kanta.

–       Ostetud spermat tootnud pull tunnistatakse aretuseks sobivaks tema põlvnemise, sperma kvaliteedi ja genotüpiseerimise raportite olemasolul. Pull peab vastama kinnitatud aretusprogrammile. Tunnustatud pullile antakse seemenduskood, mille olemasolul võib pulli aretuseks kasutada. Importsperma tunnustatakse aretuseks sobivaks kui see vastab korras esitatud kvaliteediparameetritele.  Aretusprogrammile vastavust tuleb sperma importijal ka juba seemenduskoodi omava pulli sperma importimisel eraldi taotleda.

–       Sperma kvaliteedis kahtlemise korral on ETKÜ liikmetel alati õigus lasta sperma kvaliteet ühistu spetsialistidel ära hinnata. Sama võib liige nõuda ka isikutelt, kes väljaspool ETKÜ-d spermat müügiks pakuvad.

Seemenduste sisestamise korda viidi sisse järgmised punktid andmete sisestamise osas:

–       Seemendajal on kohustus registreerida kõik teostatud seemendused kronoloogilises järjekorras seemendusregistris. Registrisse kantakse ka aretuseks mitte sobivate pullidega teostatud seemendused.

–       Väljaspool ETKÜ-d ostetud spermaga teostatud seemendused registreeritakse seemendusregistris. Taolistele seemendustele lisatakse järjekorranumbri ette märge, et sellised seemendused oleks eristatavad. Märge tehakse ka paberkandjal esitatud seemendusaruandesse.

–       Pullide nimekirja hoiab ETKÜ JKK andmebaasis pidevalt aktiivsena. Aretusprogrammi täitmiseks kasutatud sperma korral kustutatakse aktiivsus JKK andmebaasist. Mitteaktiivsete pullidega teostatud seemendusi ei saa andmebaasi sisestada.

 

Pisut muutusi on tehtud. Sellega peavad kõik loomaomanikud, sperma maaletoojad ja ka seemendajad arvestama. Omaltpoolt loodan, et asjadesse on toodud selgust, misläbi on palju küsimusi vastused saanud.

 

Tõnu Põlluäär

tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja