Emaslooma seemendusandmete registreerimise kord

 1. Üldsätted
   • Seemendusandmete registreerimise korra aluseks on Põllumajandusloomade aretuse seaduse (PLAS) § 24 p. 7 ja 8. Juhindutakse ka aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise korrast.
   • Seemendusandmete registreerimise korraldamise ja kontrollimise eest vastutab Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) tõuraamatu- ja aretusosakond.
   • Seemendusregistrid ja arve-seemendustunnitus säilitab seemendaja 25 aastat.
   • Seemenduste sisestuslehed arhiveeritakse ETKÜ-s ja säilitatakse vähemalt 5 aastat.
   • Seemendusandmed asuvad elektrooniliselt Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS andmebaasis.
   • Kõik seemendatavad emasloomad peavad olema identifitseeritud ja märgistatud vastavalt kehtivale korrale ning loomatauditõrje seaduse § 11 alusel.
 1. Seemendusandmete registreerimine
  • Seemendusandmete registreerimise algdokumendiks on seemendusregister
  • Seemendajal on kohustus registreerida kõik teostatud seemendused kronoloogilises järjekorras seemendusregistris. Registrisse kantakse ka aretuseks mitte sobivate pullidega teostatud seemendused.
  • Väljaspool ETKÜ-d ostetud spermaga teostatud seemendused registreeritakse seemendusregistris. Taolistele seemendustele lisatakse järjekorranumbri ette märge, et sellised seemendused oleks eristatavad. Märge tehakse ka paberkandjal esitatud seemendusaruandesse.
  • Ühte seemendusregistrisse võib kanda ühe omaniku loomade kõik seemendused mitme aasta vältel. Erasektori seemenduste kohta võib pidada ühte seemendusregistrit mitmele omanikule. Seemenduste kohta tehakse ka seal sissekanded kronoloogilises järjekorras.
  • Karjades, kus seemendusregister ei asu loomaomaniku valduses, koostab seemendaja arve-seemendustunnistuse (vormid lisatud), millest üks eksemplar jäetakse loomaomanikule. Arve-seemendustunnistus koostatakse iga päeva kohta, millal seemendused teostati. Keelatud on arve-seemendustunnistust koostada nädalate või kuude kohta.
  • Tunnistusele märgitakse samal päeval seemendatud veise (veiste) registrinumber, kasutatud seemenduspull ning spermadooside arv.
  • Seemendusregistri andmete alusel koostab seemendaja seemendusaruande (vormid lisatud) ja esitab selle ETKÜ-le, p. 2.8 toodud variante valides, 35 päeva jooksul peale seemenduse teostamist.
  • Seemendusaruande esitamiseks on seemendajal kaks võimalust.
   • Seemendaja esitab paberkandjal seemendusaruande ETKÜ-le
   • Seemendaja esitab seemendusaruande elektrooniliselt vastavalt punktis 3 toodud tingimustele.
  • Paberkandjal aruannete õigeaegse laekumise üle peavad arvestust ETKÜ seemendusinfo sisestajad.
  • Paberkandjal ETKÜ-sse saabunud seemendusaruanded sisestatakse seemendusinfo sisestajate poolt Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) andmebaasi vastavalt esitatud aruannetele.
  • Esinenud vigade kohta annab arvuti info seemendusandmete sisestajale (näidis lisatud).
 1. Seemendusaruande esitamine elektrooniliselt.
  • Seemenduste elektroonilise sisestamise õigus on ainult atesteeritud seemendajatel.
  • Kasutajaõiguste taotlemiseks esitab seemendaja vastava avalduse (vorm lisatud) ETKÜ-le.
  • ETKÜ taotleb Jõudluskontrolli Keskusest kasutajaõigused ja edastab need seemendaja poolt esitatud elektroonilisele aadressile.
  • JKK-l ei ole õigust kasutajaõigusi seemendajatele jagada ilma ETKÜ nõusolekuta.
  • Seemendajate üle, kes elektrooniliselt seemendusi sisestavad, peab arvestust ETKÜ.
  • Seemenduste sisestamiseks kasutavad seemendajad sama programmi, mille kaudu sisestavad seemendusi ETKÜ seemendusinfo spetsialistid. Programmi elektrooniline aadress on: jkkeskus.ee/insem
  • Seemendaja ei ole kohustatud esitama eraldi aruannet paberkandjal elektrooniliselt sisestatud seemenduste kohta. Seemendusregistri pidamine on kohustuslik.
  • JKK on loonud vastava vahendi sisestatud seemenduste jälgimise kohta seemendajate viisi.
 1. ETKÜ poolsed kohustused andmebaasi korrashoiuks.
  • ETKÜ esitab EPJ-le kõikide aretuseks tunnustatud seemenduspullide andmed.
  • Saadud andmetest moodustatakse nimekirjad:
 1. ainult seemendustes kasutatavad pullid,
 1. nii seemenduses kui ka vaba/käest paarituses kasutatavad pullid
  • Punktis 4.2 a toodud pullide nimekirja hoiab ETKÜ pidevalt aktiivsena. Kasutatud sperma korral kustutatakse aktiivsus EPJ andmebaasist. Mitteaktiivsete pullidega teostatud seemendusi ei saa sisestada. Probleemide korral informeeritakse ETKÜ-d.
  • Punktis 4.2 b toodud paaritusi sisestavad loomaomanikud, kes on registreerunud andmebaasi kasutajaks EPJ kaudu.
  • Kõikide pullide kohta on informatsioon saadaval JKK kodulehel või aadressil: jkkeskus.ee/bulls/bulls.php.
  • Tunnustamata pullidega teostatud seemendusandmeid andmebaasi ei kanta.
 1. Seemenduste sisestamiseks paberkandjal esitatud vormiga kantakse järgmised andmed:
   • Seemendamise kuupäev
   • Looma registrinumber (kohustuslik)
   • Looma inventarinumber (soovitav)
   • Kasutatud pulli nimi
   • Kasutatud pulli seemenduskood Eestis