Lineaarne hindamine

Mis on lihaveiste lineaarne hindamine?

Fenotüübi tunnused on aluseks kõigis tänapäevastes hindamissüsteemides ja tavapäraseks baasiks looma kirjeldamisel. Lineaarne hindamine põhineb erinevate tunnuste mõõtudel ja väljendab tunnuse väärtust, mitte selle soovitud esinemist tõus.
Siinkohal lähemalt Taanis väljatöötatud lineaarse hindamise süsteemist, mis on kasutusel lisaks Taanile ka Rootsis, Norras ja Soomes tegutsevates puhtatõulistes lihaveisekarjades ja pullijaamades ning mida mõistavad paljud lihaveise aretuses heal tasemel olevaid riigid.

Lihaveiste välimiku hindamist tehakse lineaarsel skaalal 19 tunnuse põhjal. Iga tunnuse põhjal antakse hindeid väärtuses 1-9. Lisaks on võimalik 50 hälbekoodi(vea) abil kirjeldada kõrvalekaldeid välimiku tunnustes, juhul kui neid ei ole võimalik hinnata nimetatud hindamisskaalal. Need 19 tunnust ja hälbekoodid ( juhul kui kõrvalekaldeid esineb) kombineeritakse hindamisprogrammis kolmeks liittunnuseks – KEHA, LIHASTUS, JALAD ja SÕRAD – mis omakorda seotakse süsteemis ühiseks tunnuseks – TÜÜP. Need 4 arvulist näitajat korrigeeritakse lehma keha konditsiooni, poegimisvahemiku, esmaspoegimise vanuse, ja poegimiste arvu andmetega ja iga eraldiseisvat tunnust kõrvutatakse optimaalse keskmise tulemusega iga tõu siseselt. Pullide puhul on lisaks mainitud neljale arvulisele näitajale mõjutajaks konditsioon ja vanus, mille tulem jällegi tõu siseselt statistilise keskmisega võrdlusesse läheb. Sugupulli valides, et tohiks looma hinded olla madalama skooriga kui 77 punkti.

Milleks lineaarne hindamine?

 1. Hinnang on objektiivne ja sõltumatu lehma laktatsioonide arvust ja ajast.
 2. Välimiku tunnuseid hinnatakse üksikult
 3. Iga lineaarne tunnus kirjeldab eraldi looma iga kehaosa ilma, et need üksteist hinnangul mõjutaksid.
 4. variatsioon tunnused on tuvastatavad ( variatsioon populatsioonis )
 5. Pullidele aretusväärtuse andmine välimiku tunnuste põhjal on kirjeldava iseloomuga
 6. Majanduslik väärtus – otsese või kaudse viitega aretuse eesmärgile.
 7. Liit-tunnused, nt jalad ja sõrad, on jagatud mitmeteks eraldi tunnusteks nii, et eelised ja puudused tulevad selgelt välja.
 8. Lineaarne hindamine tõstab aretusväärtuse määramise kvaliteeti.
 9. Tulemused võivad olla abiks aretusplaanide kujundamisel.
 10. Lineaarne hindamine on rahvusvaheliselt teada ja tuntud.
 11. Lehmade ja pullide välimiku tunnuste põhjal hinnatav aretusväärtus ja keskmised koondhinde(üldhinde) väärtused põhinevad lineaarsete tunnuste registreerimisel, kõrvutades neid statistiliste keskmistega tõu siseselt.

On oluline, et vahet tehtaks aretusväärtusel ja välimiku hinnangul:

 • Aretusväärtus väljendab looma geneetilist väärtust, sh omadusi, mida loom pärandab oma järglastele.
 • Välimiku hinnang kirjeldab looma välimikku (seda, kui “hea” veis välja näeb). Ja millisele tasemele loom vastab aretuse eesmärke silmaspidades tõu siseselt välimiku poolest.

Olulisi aretusotsuseid tehes ei tuleks lähtuda vaid looma aretusväärtusest.

Kontaktid: