Seemendusalased koolitusprogrammid ja seemendaja tunnistuse saamine

 1. Seemendajad, kes teenindavad Eestimaa piima- ja lihakarjakasvatajaid, on atesteeritud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) tõuraamatu- ja aretusosakonna poolt.
 2. Atesteeritud seemendajatel on õigus osta ETKÜ spermajaotusvõrgust spermat.
 3. Seemendajad on kohustatud registreerima seemendused seemendusregistris, esitama aruandluse aretusorganisatsioonile vastavalt emasloomade seemendusandmete registreerimise korrale ja/või edastama loomaomanikule seemendustunnistuse.
 4. Atesteeritud seemendajatele väljastatakse atesteerimistunnistus ja seemendaja kood.
 5. Seemendaja võib seemendada üksnes oma karja loomi vastavalt Põllumajandusloomade Aretuse Seadus (PLAS) § 24 lg. 4 ja lg. 6, kui
  • seemendaja on läbinud vaid seemendajate algkoolituse
  • seemendajal on nõrgad töötulemused (p.11.1; otsustab ETKÜ tõuraamatu- ja aretusosakond).
  • seemendaja on atesteeritud igal aastal
 6. Märge – võib seemendada üksnes oma karjas olevaid loomi – kantakse atesteerimistunnistusele.
 7. Atesteerimistunnistus annab seemendajale õiguse töötada kuni 3 aastat (v.a. p.5.3.)
 8. Atesteeritud seemendajal on kohustus osaleda ettenähtud koolitustel, kursustel ja täiendõppel vähemalt kord kolme aasta jooksul.
 9. Tööalane koolitus võimaldab seemendajatel kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend, mis on välja antud ETKÜ või koolitust korraldava era- või avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt.
  • Seemendajatele korraldataks koolitus Eesti Maaülikooli õppejõudude poolt. Teemad: sigimine, sünnitus (poegimine), veterinaaria, embrüotehnoloogia, kaasaegsete seemendusvõtete kasutamine jms.
  • Seemendajatele korraldatakse kord aastas üks aretusvaldkonda, aretusmaterjali ning geneetilist hindamist tutvustav õppepäev – koolitus.
  • Võimalusel korraldatakse seemendajatele mitmepäevane täiendkoolitus välislektori poolt. Temaatikaks karja taastootmine, inna avastamine, seemendamine, suguteede anomaaliad, suguorganite anatoomia,  tiinuse diagnoosimine, kliendi teenindamine, seemendusanalüüsid, söötmine jms.
 10. Seemendaja, kes kolme aasta jooksul koolitustel kordagi ei osale, võib tegutsemisloast ilma jätta, teavitades sellest tööandjat.
 11. Seemendajate atesteerimisel hinnatakse nende tööd seemendus- ja tiinestumisanalüüside põhjal. Nõrkade töötulemustega seemendajad suunatakse täiendavale koolitusele seemendusspetsialisti juurde, vajadusel peatatakse või tühistatakse seemendaja tööluba.

11.1 Nõrkade töötulemuste üle otsustab ETKÜ iga seemendaja kohta individuaalselt, võttes arvesse teenindatavate farmide olukorra, loomaomanike kaebused (kui neid on), kord aastas ilmuva seemendustulemuste analüüsi ning seemendaja seemenduste registreerimise.

Järgides vabariigi keskmisi tulemusi, analüüsitakse kõikide seemendajate puhul:

–     tiinestumist esmakordsest seemendusest

–     tiinestumisindeksit

Seemenduste registreerimise puhul analüüsitakse:

 • seemendusaruannete esitamist
 • vigade tekkimist seemenduste sisestamisel
 • seemendusregistri täitmist
 1. Seemendusregistri kontrollimise korral märgib kontrollija sellekohase kinnituse ning kontrolli teostamise kuupäeva seemendusregistrisse selleks ettenähtud kohta. Puuduste esinemisel on kohustus need loetleda ning teostada järelkontroll.
 2. Seemendaja kontrolli kohta koostatakse vastav akt, milles on märgitud seemendaja nimi, keda kontrolliti, tema teenindatavad karjad ja kontrollitav periood. Kontrollaktile kirjutavad alla nii seemendaja kui ka kontrollija (vorm lisatud).
 3. Atesteerimiste kohta tehakse otsused jooksvalt, pikendades või väljastades uusi seemendajate töölube.
 4. Väljastatud atesteerimistunnistuste kohta peetakse registrit aretusühistus. Atesteeritute nimekiri ja väljastatud tunnistuste numbrid on ETKÜ kodulehel: etky.ee
 5. Vastavalt “Loomatauditõrje Seaduse” § 8 lg 1 järgi peab seemendaja omama tervisetõendit. Tervisetõendi olemasolu eest vastutab seemendaja tööandja.