Firmast

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

1993. aastal loodud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) on Eesti piima- ja lihaveisekasvatajaid ühendav eraõiguslik organisatsioon, kes korraldab kogu veiste aretustööd Eestis.

ETKÜ igapäevast tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus, loomaomanike esindajatena teostab ühistu tegevusele järelvalvet ning annab suuniseid 15-liikmeline nõukogu.

Ühistuline omandivorm tõuaretuses on levinud kogu maailmas. ETKÜ-l on väga head koostöösidemed nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika organisatsioonidega.

Ühistu liikmeskonda koos lihaveisekasvatajatega kuulub ca 450 veisekasvatajat. Kõik ühistu liikmed omavad piima- või lihaveiseid ja kasutavad ühistu poolt pakutavaid teenuseid.

Ühistu põhitegevusaladeks on tõuraamatute pidamine, pullisperma ja embrüote varumine, säilitamine ja turustamine, kunstliku seemenduse korraldamine, tõutunnistuste väljaandmine, tõuveiste näituste ja konkursside korraldamine, tõuveiste ja tõumaterjali ostmine, müümine ja vahendamine Eestis ja välisriikides, seemenduspullide geneetilise hindamise korraldamine ja veisekasvatajatele õppepäevade, seminaride ja õppereiside läbiviimine.

Geneetiline progress sõltub eelkõige kõrge aretusväärtusega pullide kasutamise ulatusest piima ja lihaveisekarjades. Ühistule kuuluvas Kehtna seemendusjaamas, peetakse aretuspulle, kellelt toodetakse seemendusjaama laboratooriumis ligi 300 000 kõrgekvaliteedilist spermadoosi aastas. Aretusmaterjali on müüdud Venemaale, Lätti, Leetu, Saksamaale, Türki ja Hollandisse.

Ühistu ülesanne on ka seemendustehnikute atesteerimine ja tegevuslubade väljaandmine. Kokku omab tegutsemisõigust üle 400 seemendustehniku.

Hea toodangutase ja olulistest nakkushaigustest puutumatus võimaldab Eesti farmeritel tõuveised eksportida. Alates taasiseseisvumisest (1991) on tõumullikaid müüdud: Hispaaniasse, Hollandisse, Itaaliasse, Kasahstani, Leetu, Lätti, Maltale, Moldovasse, Poola, Rumeeniasse, Gruusiasse, Türki, Ukrainasse, Usbekistani, Valgevenesse, Tatarstani ja Vene Föderatsiooni.

Vahetut sidet loomaomanikega peavad piirkondlikud konsulendid, kes teenindavad kindlat regiooni ja aitavad lahendada jooksvaid tõuaretuse ja kunstliku seemenduse alaseid probleeme. Farmerite paremaks teenindamiseks on käima pandud spermaringid.

Tõuaretustöö tulemuste ja veisekasvatuse tutvustamiseks on veisekasvatajate seas populaarsed iga-aastased kaunima lehma valimise VISSi konkursid. Parimaid veiseid hindavad rahvusvaheliselt tunnustatud kohtunikud. Ühistu liikmetele korraldatakse nõupäevi ja õppereise, külastatakse üle-Euroopalistel tõuveiste näitus-konkursse. Korraldatakse ka tõupullide oksjoneid.

ETKÜ on liige Ülemaailmse Holsteini Föderatsioonis aastast 1992.a ja Euroopa Holsteini ja Punasekirju Holsteini Konföderatsioonis aastast 1989, Euroopa ja Maailma  Punaste Tõugude Assotsiatsiooni ja Euroopa ja Maailma  Herefordi Föderatsioonide liige, osaledes aktiivselt nende tegevuses.