Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arenduse projekt

  • mai 27, 2019

Pria toetas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse“ kaudu Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) projekti Veise seemnerakkude suguselektsiooni-  ja viljakustehnoloogiate arendus (akronüüm  VEREP). Projekti meeskonda kuulusid Triin Hallapi (PhD, EMÜ teadur) juhtimisel Eesti Maaülikooli ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS teadlased. Projekti eesmärgiks oli veise spermide transglutaminaas-1 (TGM1)-biomarkeri põhise sooselektsioonitehnoloogia väljaarendamine. Lisaeesmärgiks pulli spermide viljakusmarkerite väljaselgitamine, mis võimaldaks välja töötada veise viljakuse hindamise metoodika (genoomikatesti) ning luua sperma kvaliteeti ja hilisemat viljastamise määra tõstva seemendusdooside sünteetilise lisandi

Projekti jooksul analüüsiti TGM1-biomarkeri jt. spermivastaste monoklonaalsete antikehade soospetsiifilisust erinevat tõugu pullide spermas. Töö tulemusena selgus et tingituna pullide bioloogilisest varieeruvusest, ei ole TGM1-biomarker piisavalt efektiivne sooselektsiooni tehnoloogia väljaarendamiseks. Projekti vältel toimus ka kõrgtehnoloogilisele pulli spermide sooselektsiooni meetodile alternatiivse, odavama meetodi arendus. Kolloidtsentrifuugimise meetod kallutas spermide osakaalu X-kromosoomi kandvate rakkude kasuks, kuid mitte piisavalt, et ületada majanduslikult otstarbekas lävend. Sperma viljakusmarkerite määramiseks võrreldi andmeid viljakate ja vähem viljakate pullide vahel. Spermide transkriptoomide võrdlusel tuvastati 32 geeni, mille ekspressiooni muutus nende kahe pulligrupi vahel oli neljakordne või suurem. Valideerimise käigus leidis kinnitust, et 2 geeni ekspressioon on seotud pulli sperma kvaliteediga. Saadud tulemused veise sperma viljakusmarkerite määramisel omavad perspektiivi uuringute jätkamiseks ja on tõuaretuse seisukohast aktuaalsed. Lisaks eeltoodule loodi kaks originaalset meetodit, mille abil saab a) analüüsida samaaegselt Y- ja X-kromosoomide esinemissagedust sperma preparaadis; b) uurida ühes preparaadis samu sperme nii antikehade immuunreaktsiooni kui ka rakkude X-kromosoomi kandvuse suhtes. Vastavad metoodikad on vajalikud suguselekteeritud sperma kvaliteedi hindamisel ja sooselektsiooni tehnoloogiate edasiarendamisel.

Projekti abikõlbulike kulude kogusummaks kujunes 393 729,93 eurot ning toetuse summa 349 613,55 eurot

Jaga seda uudist: